logo-kmitl

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ KMITL ด่านช้าง

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ KMITL ด่านช้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันทางการศึกษาชั้นนำที่มุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล
Previous slide
Next slide
01 April 2024
All day
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 4 บ้านไผ่สีทอง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี, 72180

วันจันทร์ที่ 1 - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าสํารวจลักษณะพื้นที่ของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สจล. ตําบลองค์พระ อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบศูนย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการออกค่ายสำรวจภูมิประเทศ สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติ (CVE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01326252 การออกค่ายสำรวจ (SURVERYING CAMP)

21 April 2024
All day
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมู่ 4 บ้านไผ่สีทอง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี, 72180

วันอาทิตย์ที่ 21 - วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมดูฝนดาวตก ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ด่านช้าง ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สจล. ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ KMITL ด่านช้าง

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ KMITL ด่านช้าง วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

รายละเอียด »

งานวิจัย / โครงการ

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดสร้างหอดูดาวบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมหารือ เรื่อง การจัดสร้างหอดูดาวบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รายละเอียด »

กิจกรรม

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐาน CEFR

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐาน CEFR วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)  พร้อมด้วย 

รายละเอียด »

ประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควายเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ

ประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควายเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567  ทีมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ร่วมประชุมหารือกับ  นายจรัล อุ่นเรือน (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย) 

รายละเอียด »

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567  ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

รายละเอียด »

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Scroll to Top